0

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

1.   Właścicielem Sklepu internetowego www.farbykolor.pl jest firma:

     Sawo-met Sp z O.O.
ul. Trakt Lubelski 410
04-667 Warszawa
NIP 5213190352


     tel. 22 6131548
     e-mail: trakt@sawomet.pl
   
    

    Zwanym dalej Sprzedającym.

2.
Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
3.
Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
4.
Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
5.
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu.
6.
Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
7.
O zmianach statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia.
8.
W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa,
Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

W tej sytuacji klient ma do wyboru:

a)    anulowanie całości Zamówienia
b)    anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa
c)    podział Zamówienia oraz określenie terminu realizacji Zamówienia w częściach

9.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne;
podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
10.
Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki które są podane w zakładce na stronie głównej Sklepu oraz przedstawione są Klientowi do akceptacji przed złożeniem zamówienia.
11.
Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną.
Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
12.
Terminy realizacji zamówień wynoszą od 2-5 dni.
13.
Każda transakcja będzie potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT, zgodnie z życzeniem klienta.
14.
    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

    płatność przy odbiorze
    przelew bankowy,
    przelew elektroniczny
    karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep
    PayPal
    PayU
    Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,
    w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
15.
Zamówienia można odwołać za pomocą poczty
e-mail: trakt@sawomet.pl lub telefonicznie 22 6131548
poniedziałek - piątek w godzinach 8-18.30, w soboty 8-14.00.

GWARANCJA I REKLAMACJE
16.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
17.
W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki.
W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
18.
Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie nie uszkodzonym. Do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy  wysłanie przez Klienta listem poleconym lub mailem na adres sklep@farbykolor.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży ( przykładowy wzór na końcu regulaminu).
Sklep po otrzymaniu oświadczenia natychmiast potwierdzi odstąpienie od umowy listem poleconym i mailem.
Następnie klient ma 14 dni na odesłanie zwracanego towaru w standardowej stawce Sklepu za wysyłkę (Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem).
Klient sam płaci za odesłanie towaru.
Po otrzymaniu towaru przez Sklep lub otrzymaniu potwierdzenia wysyłki, Sprzedający zwróci pieniądze na konto Kupującego łącznie z kosztem wysyłki w jedną stronę.
19 .
Nie podlega odstąpieniu od umowy kupna farba barwiona, wyprodukowana według specyfikacji klienta, wykonana na jego indywidualne życzenie, zgodnie z numerem koloru podanym w zamówieniu przez Klienta.

20.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy.
Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Produktu z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
21.
Reklamacja.
Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji Produktu i powiadomi zgłaszającego o sposobie dalszego postępowania.
Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt  wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu i  opisem reklamacji.
Sprzedawca zwraca Klientowi  Sklepu standardowe koszty przesyłki.
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca zgodnie z żądaniem naprawi albo wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy.
Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby zgłaszającego reklamację na znaczne niedogodności, Sprzedawca, zgodnie z żądaniem, obniży cenę albo zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
Po uznaniu reklamacji zostanie wystawiona i wysłana do klienta faktura korygująca powiększona o poniesione przez Klienta koszty wysyłki.
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Wzór druku Reklamacja  znajduje się na końcu tego regulaminu.

22.
Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni w którym weszli państwo w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
( pismo wysłane listem poleconym lub na adres poczty elektronicznej).


Sawo-met Sp z O.O.
ul. Trakt Lubelski 410
04-667 Warszawa
NIP 5213190352

trakt@sawomet.pl


Mogą Państwo skorzystać z formularza umieszczonego na końcu regulaminu sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Możecie Państwo również wysłać jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
Prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji na trwałym nośniku.
Aby zachować termin do odstąpienia do umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację przysługującego
Państwu prawa odstąpienia od umowy przed terminem do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez na), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie
poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W pzrypadku odstąpienia prosimy odesłać nam rzecz na adres:
Sawo-met Sp z O.O.
ul. Trakt Lubelski 410
04-667 Warszawa
NIP 5213190352

trakt@sawomet.pl23.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.
Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego.
Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
25.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
26.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

WZORY FORMULARZY

Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia do umowy.
Formularz odstąpienia od umowy

( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data.............................

Adresat:


Sawo-met Sp z O.O.
ul. Trakt Lubelski 410
04-667 Warszawa
NIP 5213190352

trakt@sawomet.pl

sklep@farbykolor.pl


Informuję o moim zamiarze odstąpienia od umowy sprzedaży następujących rzeczy
zgodnie z dokumentem zakupu nr............................z dnia....................

1.................................................................................................................

2................................................................................................................

3.................................................................................................................

Data odbioru.....................................

Adres konsumenta.................................................................................

....................................................................................................................

Telefon kontaktowy do konsumenta....................................................

Podpis ( tylko w wersji papierowej )


PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Sporządzony w dniu.........    w związku ze zgłoszeniem reklamacji

z dnia .................
Imię i nazwisko nabywcy .....................................................................
Dokładny adres *..................................................................................

nr telefonu *........................
Data wydania towaru ..........................................................................
nr dowodu zakupu.............     z dnia ..........................................................
Rodzaj towaru ...............................................................................................


Opis  niezgodności towaru z umową.....................................
.............................................................................................................
............................................................................................................

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji:

x        nieodpłatna wymiana na nowy bez zbędnej zwłoki

x       nieodpłatna naprawa bez zbędnej zwłoki

Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe z powodu:

 -       naprawa albo wymiana są niemożliwe

 -       naprawa albo wymiana nie mogłaby nastąpić w odpowiednim czasie

  -      naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności w postaci

to nabywca może żądać:

x        odstąpienie od umowy - zwrot zapłaconej ceny

x         obniżenie zapłaconej ceny o ...............................
..............................................................................


.........................................

podpis nabywcy


Kontakt ze sklepem